Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.

5074

Costa del Sol Web TV - Sverige. 31 likes. Välkomna till Costa del Sol web Tv - Sverige Enligt familjen Rantakare har ju sosialen på Visby kommun svarat att ni får tigga er hem. Detta är dagens Svenska samhälle. Dock har Sverige brottom According to the Rantakare family, the social at Visby municipality has said that you can beg

Tillämpningsanvisningen för social dokumentation gällande personer inom området funktionsnedsättning, skall användas vid dokumentation i verkställighet av boendestöd. Handläggare ansvarar för att beslutet följs upp. Bistånd enligt SoL Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan ansöka om enligt SoL. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap 1 § SoL rätt till bistånd för sin livsföring. Den enskilde ska genom biståndet RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och   av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för  Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt. SoL, LSS, LVU och LVM. Mittrapport från utvärdering av projektet ”Social dokumentation” I Socialtjänstlagen (SoL) anges olika krav på kvalitet i äldreomsorg.

Social dokumentation enligt sol

  1. H&m modell man
  2. Glasblåsare steninge
  3. Ledarskapsstil

De kan 2017-4-25 · (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS. 2011-7-4 · Om man som enskild har beviljats en insats enligt SoL (socialtjänstlagen) har de som genomför insatsen skyldighet att dokumentera genom samma lag 11kap. 5§. Vad som ska dokumenteras … 2013-10-31 · Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41. Redaktionell ändring social-nämnden 2012-05-21.

Syftet med dokumentation .

Utredning och beslut om boendestöd enligt SOL, handläggs av socialsekreterare. Tillämpningsanvisningen för social dokumentation gällande personer inom 

1. familjehem enligt 6 kap.

Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och

Social dokumentation enligt sol

Genomförande.

Social dokumentation enligt sol

Hen kan inte heller bestämma vem inom socialtjänsten som ska dokumentera.
Vikingaskolan lund parkering

Social dokumentation enligt sol

SoL, LSS, LVU och LVM. Detta gäller även LSS och SoL om den enskilde har insatser från båda lagrummen. 7.2 Att skriva social journal enligt IBIC. Löpande  orebro.se.

också för genomförandet av beslut om bistånd enligt dessa lagar. Dokumentationen ska beskriva beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Polyoler vad är det

hrm digital transformation
co2 utsläpp sverige
skatt vid hög lön
swefilmer flashback
födelseort pass församling
jämför inlåningsräntor
sjofartsverket norrkoping

av M Gustafsson · 2009 — Det som ska dokumenteras i social dokumentation är de stöd- och hjälpinsatser som är beviljade enligt. SoL och LSS. I hälso- och sjukvårddokumentationen ska 

Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska. Om ett beslut överklagas är dokumentationen ett viktigt underlag vid överprövningen.


Direktbetalning
vanligaste veckan for missfall

11 jun 2020 Dokumentation ska ske vid genomförande av insatser enligt Sol, LVU, LVM och LSS och HSL och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och 

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

orebro.se. Riktlinje för dokumentationsskyldighet enligt SoL och LSS- avser utförarverksamheter som konkurrensutsatts inom Social välfärd 

Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för  1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 1 § SoL ska dokumenteras enligt första och andra styckena. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  sättning att verksamheten dokumenterar på ett tillfredställande sätt. Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas  Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig.

Gemensamt språk och strukturerad dokumentation. Bättre underlag för planering, bemanning och uppföljning. Social dokumentation: Den dokumentation som ska föras enligt SoL och LSS. SoL: Socialtjänstlagen (2001:453). SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling. Vård- och omsorgspersonal: Den personal som verkställer de beviljade insatserna enligt SoL och LSS, exempelvis undersköterskor, vårdbiträden och boendeassistenter. Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41. Redaktionell ändring social-nämnden 2012-05-21.